Kerangka Pembangunan Aktiviti

 1. Nama
  • memberi gambaran sejelas mungkin tentang kedudukan program dalam konteks usaha meningkatkan keupayaan dan kekuatan ummah dalam bidang-bidang yang telah dikenal pasti
 2. Latar Belakang dan Rasional
  • menjelas kewajaran mengadakan program
  • memberi latar belakang bersandar data dan maklumat yang sahih
  • mengaitkannya dengan usaha-usaha yang telah atau sedang dijalankan oleh badan, agensi atau pihak-pihak lain
 3. Matlamat dan Objektif
  • menyenarai matlamat dan tujuan am jangka panjang
  • menyenarai objektif khusus sama ada dari aspek ilmu pengetahuan, kemahiran atau sikap / nilai
 4. Kumpulan Sasar
  • menyenarai bilangan yang akan dilibatkan
  • menyenarai kumpulan atau pecahan kumpulan yang akan dilibatkan
  • menyenarai juga kumpulan sekunder yang juga akan mendapat manfaat daripada program
 5. Isi Kandungan dan Kaedah Penyampaian
  • menyenarai isi kandungan utama – ilmu, kemahiran sikap-nilai
  • memperinci kurikulum / modul
  • menyenarai bahan-bahan rujukan dan keperluan lain
  • memperinci kaedah / format penyampaian
 6. Senarai Pakar atau Badan Rujuk Profesional
  • menyediakan senarai pakar bidang atau pengamal yang boleh dijadikan rujukan
  • menyediakan senarai badan profesional atau agensi yang berkaitan
 7. Strategi atau Kaedah Pelaksanaan
  • menyenarai aktiviti-aktiviti yang akan membantu pencapaian matlamat / objektif program
  • menjelas tentang cara bagaimana program akan dilaksanakan
  • menyata strategi jangka pendek dan jangka panjang
  • menyata tempat dan jadual pelaksanaan
 8. Rakan Kongsi dan Agensi Berkaitan
  • menyenarai rakan kongsi yang membantu dalam pelbagai peringkat pelaksanaan
  • menyenarai agensi / badan yang akan melaksana
 9. KPI dan Kaedah Penilaian
  • menjelas tentang petunjuk utama yang boleh dijadikan asas
  • membuat penilaian atau menguji keberkesanan program
  • mencadang dan menjelaskan kaedah instrumen penilaian
 10. Anggaran Kos Pelaksanaan
  • memperinci kos perancangan, rintis, percubaan dan pelaksanaan penuh
  • memperinci kos pakar dan kos penilaian oleh pihak luar
  • menggambar kemungkinan kos jangka panjang
 11. Format Pelaporan
  • memberi rangka pelaporan kepada klien dan juga kepada Majlis Islam Sarawak