Kurikulum Bersepadu Tahfiz Sarawak (KBTS)

Kurikulum Bersepadu Tahfiz Sarawak (KBTS) merupakan satu inisiatif pendidikan yang komprehensif dan holistik, bertujuan untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja menguasai ilmu agama tetapi juga cemerlang dalam pelbagai bidang duniawi. KBTS dirangka untuk pelajar dari usia dini sehingga peringkat menengah, merangkumi tiga tahap utama: KBTS Usia Dini (4-6 tahun), KBTS Rendah (7-12 tahun), dan KBTS Menengah (13-17 tahun). Setiap tahap dalam kurikulum ini mempunyai matlamat dan pendekatan yang spesifik, disesuaikan mengikut keperluan perkembangan kognitif pelajar. Melalui KBTS, kerajaan Sarawak berharap dapat membentuk individu yang seimbang dari segi rohani, intelektual, emosi, dan jasmani, sejajar dengan visi “Generasi Insan Rabbani Peneraju Khaira Ummah” dan misi “Membangunkan Pendidikan Holistik dan Bersepadu Berteraskan al-Quran dan as-Sunnah”. 

Maahad Tahfiz Tun Abdul Rahman Yaakub (MATTARY) merupakan institusi Pendidikan Rendah di Sarawak yang melaksanakan KBTS sebagai asas pembelajaran. MATTARY menyediakan program pendidikan bersepadu yang merangkumi aspek akademik dan hafazan Al-Quran, selari dengan matlamat KBTS untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi akademik dan agama.

Sejarah Penubuhan Maahad Tahfiz Tun Abdul Rahman Yaakub (MATTARY)

Latar Belakang Pengambilalihan MATTARY oleh Majlis Islam Sarawak (MIS)

Majlis Islam Sarawak telah mengamanahkan Biro Perkhidmatan Pendidikan sebagai agensi yang bertanggungjawab dalam pengurusan kurikulum dan latihan guru. Dalam aspek Pengurusan Kurikulum, BPP-MIS bertanggungjawab dalam penggubalan, pelaksanaan, pentaksiran dan pemantauan KBTS, manakala dalam aspek latihan guru pula menyediakan latihan keguruan bagi meningkatkan Kemahiran dan pengetahuan dalam bidang keguruan melalui Diploma Profesional Keguruan Islam (DPKI).

KBTS mempunyai beberapa objektif utama yang mencerminkan komitmen terhadap pendidikan holistik dan bersepadu. Pertama, KBTS bertujuan mewujudkan kurikulum yang holistik dan bersepadu, menggabungkan pelbagai disiplin ilmu bagi membentuk pelajar yang serba boleh. Pendekatan ini memastikan pelajar mendapat pendidikan yang seimbang dan tidak hanya tertumpu kepada satu aspek sahaja, sama ada akademik atau agama.

Kedua, KBTS menyediakan program yang merangkumi ilmu aqli dan naqli. Ilmu aqli meliputi pengetahuan akademik seperti matematik, sains, dan bahasa, manakala ilmu naqli merujuk kepada ilmu agama seperti hafazan Al-Quran dan pengajian hadith. Dengan mengintegrasikan kedua-dua jenis ilmu ini, KBTS memastikan pelajar mempunyai asas yang kukuh dalam kedua-dua bidang, mempersiapkan mereka untuk menghadapi cabaran dunia moden tanpa melupakan tunjang agama mereka.

Ketiga, KBTS bertujuan melahirkan insan yang cemerlang dan seimbang, yang mengamalkan prinsip Hablum Min Allah (hubungan dengan Allah) dan Hablum Min Annas (hubungan dengan manusia). Melalui pembelajaran yang bertunjangkan al-Quran dan as-Sunnah, pelajar dibimbing untuk menjadi individu yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan mampu memberi sumbangan positif kepada masyarakat. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara aspek rohani dan duniawi dalam kehidupan seharian pelajar.

Objektif terakhir pula adalah melahirkan huffaz yang profesional dan profesional yang huffaz. Ini bermakna pelajar bukan sahaja diharapkan menghafal Al-Quran dengan sempurna, tetapi juga mencapai kecemerlangan dalam bidang profesional yang mereka ceburi. Dengan ini, mereka dapat mengintegrasikan pengetahuan agama dan kepakaran profesional untuk memberi sumbangan yang bermakna kepada pembangunan negara dan ummah. 

Laluan Pendidikan Bersepadu Tahfiz Sarawak

Kerangka KBTS Usia Dini

Kerangka KBTS Rendah

Kerangka KBTS Menengah